Thảm có 2 line cỏ với 2 màu khác nhau

Thảm có 2 line cỏ với 2 màu khác nhau