Golfer thực hiện đánh bóng từ vùng tee box đến Green

Golfer thực hiện đánh bóng từ vùng tee box đến Green