caddie golf

  • Nghề Caddie chuyên nghiệp,

    Ngoài hình ảnh mang đồ nghề cho các golfer thường thấy họ còn phải làm rất nhiều việc quan trọng khác nữa. Việc có một caddie tốt là một phần rất quan trọng của các tay golf chuyên nghiệp, họ có một phần đóng góp trong thành công của các golfer. Caddie J.P. Fitzgerald, Cadie của Roru Mcllroy có chia sẻ “A tsunami just hit my bank account” – “Một cơn sóng thần vừa đổ vào tài khoản ngân hàng của tôi” sau khi anh nhận được 1.05 triệu...